• KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur.  Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkıldı – yıkılacak durumdaki evinizi – binanızı bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasıdır.
• RİSKLİ YAPI NEDİR?
Yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır.
• RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİM NASIL YAPAR? LİSANSLANDIRILMIŞ KURULUŞ NE DEMEKTİR
Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler.
• RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR? BAŞVURMAK İÇİN NE GEREKİR?
Riskli yapı tespitini yapı malikleri veya kanuni temsilcileri yaptırabileceklerdir. Eğer riskli yapı tespitini maliklerden birisi yaptırıyorsa masraflar bu malike ait olacak, kat malikleri kurul kararı ile yönetici tarafından yaptırılıyorsa tüm maliklerden arsa payları oranında tahsil edilecektir.
Lisanslandırılmış kuruluşa başvurabilmek için talep edenin;
1. Tespit talebini içerir dilekçe;
2. O yapıda malik olduğunu gösterir tapu belgesi;
3. Tespit talep edenin kimlik belgesi;
4. Kanuni temsilci ise yasal şekilde hazırlanmış vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.

• RİSKLİ YAPI TESPİTİ SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR?

Riskli yapı tespitini yapan lisanslandırılmış kuruluş raporunu tanzim ederek;
a) Lisanslandırılmış kuruluşça rapor düzenleme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.
b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gerekli incelemelerini yaparak raporun teknik usullere uygun hazırlanıp hazırlanmadığını denetler ve raporun uygun olmadığına kanaat getirirse eksiklerin tamamlanması için ilgili kuruluşa raporları iade eder. Eksiklik taşımayan veya taşıdığı hallerde iade edilip eksiklik konuları düzeltilen raporları 10 iş günü içerisinde yapının bulunduğu tapu Sicil Müdürlüğüne gönderir.
c) Riskli yapı tespit raporu gönderilen Tapu Sicil Müdürlüğü taşınmazın beyanlar hanesine taşınmaz ile ilgili “ riskli yapı” beyanını işler.
d) Riskli yapı tespit edildiği hususu Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından o taşınmazda bulunan tüm ayni ve şahsi hak sahiplerinin Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlüğe bildirilir.
e) Riskli yapı tespit bildirimi yapan Tapu Sicil Müdürlüğü sadece binanın riskli olduğunu, 60 günlük süre içerisinde yıkılabileceğini ve maliklerin-hak sahiplerinin 15 günlük süre içerisinde bu tespite itirazda bulunabileceğini bildiren bir yazı göndermektedir. Riskli yapı tespiti yapan lisanslandırılmış kuruluşların raporları maliklere bildirilmemekte ve malikler rapordaki verileri göremedikleri için neye itiraz edeceklerimi bilememektedirler. Bu durum hukuka aykırı bir süreci doğurmaktadır.

• RİSKLİ YAPI TESPİTİ BİLDİRİMİNE KARŞI İTİRAZ SÜRESİ VE YOLLARI NELERDİR? RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI 2. BİR RAPOR DÜZENLETTİRİLEBİLİR Mİ?

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından Tebligat Kanununa göre kendisine yapılan malik tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapının bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilecektir.
Riskli yapı tespit raporuna itiraz halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;
a) İhtiyaca göre yeteri kadar teknik heyet teşkil edecektir.
b) Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ve yedekleriyle birlikte yedi üyeli olarak teşkil edecektir.
c) Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıkların, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşlara bildirildiği tarihten itibaren 30gün içinde düzeltilmesi ve raporun müdürlüğe sunulması zorunludur.
d) Her bir riskli yapı için bir adet riskli tespit raporu düzenlenecektir. İtiraz halinde ve itirazlardaki eksikliklerin giderilmesinin talebi halinde bu ana kök rapor üzerinden hareket edilecektir. Malikler riskli yapı olmadıklarını düşündükleri bir taşınmaz ile ilgili itirazlarına delil oluşturabilmek amacı ile 2. Bir raporu lisanslı olmayan kuruluşlardan her zaman talep edebilirler. Bakanlık yapılar ile ilgili riskli yapı tespitlerini elektronik ortamda incelediği için bahsetmiş olduğumuz 2. Rapor ancak itiraz için delil konusu olabilir ve lisanslı kuruluşlardan alınamaz.
e) Teknik heyetçe yapılan itirazın incelenmesi sonrasında itirazın haklı olduğu kanaatine varılır ve yapının riskli olmadığı belirlenir ise bu durum derhal ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilir be beyanlar hanesindeki “riskli yapı” beyanı kaldırılır.

• RİSKLİ YAPILARDA DEVLET TARAFINDAN HARÇ VE VERGİLERDE UYGULANACAK MUAFİYETLER NELERDİR?

a) 492 sayılı harç kanununun 38. Maddesi uyarınca alınan noter harçları.
b) Alınan tapu ve kadastro harçları.
c) Belediyelerce alınan harçlar.
d) Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tabi kağıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.
e) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.
f) 3/5/1985 tarihli 3194 sayılı imar kanununun 21. Ve 23. Maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan kararı ile belirlenen her türlü ücret.
g) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergileri alınmayacaktır.